Dagelijks Woord

ANBI

ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Ridderkerk

RSIN: 814291193
Tenaamstelling: Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Ridderkerk.
Postadres: Couperusstraat 23, 2985 CC Ridderkerk

Bestuurssamenstelling: A.J. van 't Zelfde, J.J. Hoogvliet en H.P. Kooijman.

Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing. Tot op heden zijn er echter geen medewerkers in loondienst.

Beleidsplan: Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk (www.hersteldhervormdekerk.nl).

Doelstelling: Behartigen van de Kerkvoogdij taken en belangen van de Kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ridderkerk.

De statutaire doelstelling luidt als volgt: De stichting heeft tot doel: het verkrijgen, beheren en administreren van alsmede het beschikken over vermogenswaarden inclusief (register)goederen op een zodanige wijze dat de belangen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ridderkerk als bedoeld in artikel 2 lid 2 van deze statuten op een evenwichtige wijze en overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 1 van deze statuten worden behartigd en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door anders dan met enig winstoogmerk de aan haar toebehorende vermogenswaarden en (register)goederen duurzaam ter beschikking te stellen aan de Hersteld Hervormde Gemeente te Ridderkerk ten behoeve van het gemeentelijk kerkelijk werk in de ruimste zin van het woord, al dan niet tegen een ten hoogste kostprijs dekkende vergoeding.

Uitgeoefende activiteiten:
Het overeenkomstig de statuten zorg dragen voor het verkrijgen, beheren en administreren van kerkvoogdelijke middelen ten behoeve van de Hersteld Hervormde gemeente te Ridderkerk.

ANBI-status
ANBI informatie Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Ridderkerk (document)

ANBI informatie Hersteld Hervormde Gemeente te Ridderkerk (document)

ANBI-gemeente-HHK-Ridderkerk stichting vermogensbeheer

Agenda

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit