Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Algemeen

Het college van kerkvoogden (ook wel de kerkvoogdij genoemd) beheert in verantwoording aan de kerkenraad als geheel de eigendommen en de financiën van de gemeente en zet zich in om de benodigde gelden in te zamelen voor de instandhouding van de eredienst en voor het pastorale werk in de gemeente. Zij draagt ten behoeve van de gemeente zorg voor alle stoffelijke zaken, zowel in materieel als in financieel opzicht.

Collecten

Tijdens de erediensten worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is afwisselend bestemd voor de diaconie, voor de afdracht aan de landelijke kerk, of voor een andere bestemming binnen of buiten de gemeente.  De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. De derde collecte is bestemd voor het bouwfonds, de laatste zondag van de maand is deze bestemd voor het orgelfonds. De bestemming van de collecten wordt vooraf in het Kerkblad vermeld en tijdens de diensten afgekondigd. Verder hangen bij de uitgangen van de kerkzaal houten offerblokken, waarvan de opbrengst bestemd is voor de zending van de Hersteld Hervormde Kerk.

Collectebonnen

U hebt de mogelijkheid om collectebonnen te kopen. Doordat u bij aanschaf van de collectebonnen een betalingsbewijs krijgt, kunt u het bedrag van de aangekochte bonnen in uw belastingaangifte opnemen als aftrekbare gift. De collectebonnen kunnen worden aangeschaft per strip van 10 stuks en zijn verkrijgbaar in waarden van € 0,60, € 1,00 en € 2,00 per stuk. De  collectebonnen kunnen worden aangekocht in één van de zalen in de Sionskerk. Doorgaans bestaat hiervoor gelegenheid op de maandagavonden tussen 19.00 en 19.30 uur. De collectebonnen kunnen contant worden betaald, maar betaling per bank heeft de voorkeur. Betaling dient dan plaats te vinden op bankrekeningnummer NL63RABO0385879180 ten name van de Hersteld Hervormde gemeente te Ridderkerk onder vermelding van het kwitantienummer. De collectebonnen kunnen op deze site ook digitaal worden besteld.

Bijdrage landelijke kerk/ Fonds noodlijdende gemeenten en personen

Onder de naam ´Bijdrage landelijk kerk` vraagt de kerkvoogdij uw bijdrage om te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen die van onze gemeente worden gevraagd ten behoeve van de werkzaamheden van de landelijke kerk. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks door de generale synode vastgesteld op een vast bedrag per belijdend lid respectievelijk per dooplid. Deze bijdrage wordt van alle gemeenten in de kerk gevraagd.

Daarnaast kent de landelijke kerk het Fonds noodlijdende gemeenten en personen. Dit fonds bestaat uit drie onderdelen, te weten noodlijdende gemeenten, een stimule-ringsfonds en noodlijdende personen. Kleine gemeenten worden vanuit dit fonds ondersteund als zij onvoldoende financiële middelen hebben voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ook gemeenten die buiten hun toedoen in financiële problemen zijn geraakt kunnen een beroep doen op dit fonds.

Het stimuleringsfonds is bedoeld om met behulp van tijdelijke ondersteuning het beroepingswerk eerder ter hand te nemen. Tenslotte kunnen predikanten die financiële problemen ondervinden een beroep doen op dit fonds. In onze gemeente wordt  ook voor dit fonds gecollecteerd, zodat ook onze gemeente in deze behoefte kan bijdragen.

Vrijwillige bijdrage/periodieke gift

Aan het begin van elk jaar worden zowel belijdende leden, als doopleden van 18 jaar en ouder, per brief benaderd met het verzoek om een vrijwillige financiële bijdrage. Op de antwoordstrook van deze brief kunt u aangeven welk bedrag u in dat jaar wilt bijdragen en de wijze waarop u dit bedrag wilt voldoen, in één bedrag of in termijnen. De opbrengst van de vrijwillige bijdrage komt geheel ten goede aan het pastoraat en de eredienst.

Naast de wekelijkse collecten is dit de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerkvoogdij en daarmee van groot belang om de wekelijkse erediensten en het geheel van het gemeenteleven mogelijk te maken. Dit vraagt van een ieder gepaste verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid ziet allereerst op het invullen van de antwoordstrook en vervolgens op het nakomen van uw toezegging. Met uw geefgedrag maakt u duidelijk wat de dienst van de Heere u waard is. Net als voor het bijdragen in de collecten geldt, geldt ook hier: jong geleerd is oud gedaan.

Periodieke gift

U kunt uw vrijwillige bijdrage ook vorm geven als een periodieke gift. Periode giften aan de kerk zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt geen drempel of aftrekbeperking, ongeacht de hoogte van het inkomen. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn met ingang van 2014 versoepeld en zijn kort samengevat de volgende:

1. De gift moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Hiervoor is door de Belastingdienst een model beschikbaar gesteld.

2. Er moet regelmatig (minstens 1 keer per jaar) een bedrag worden overgemaakt.

3. Deze bedragen moeten (ongeveer) even hoog zijn en

4. de bedragen moeten minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt.

De kerkenraad geeft u allen in overweging om deze mogelijkheid te benutten en in samenhang daarmee het (extra) belastingvoordeel dat u hierdoor kunt genieten ook als bijdrage te besteden voor bijvoorbeeld de nieuwbouw van de kerk. Als u naar aanleiding van dit onderwerp vragen hebt, of een overeenkomst wilt aangaan, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ouderling-kerkvoogd A.J. van ’t Zelfde, tel. 06-24439122, of email kerkvoogdij@hhgridderkerk.nl.

Bouwfonds

Er is een ´bouwfonds` waarin de gelden worden verantwoord die bijeen zijn gebracht met het oog op het eigen kerkgebouw. De inkomsten uit dit bouwfonds komen uit collecten, ontvangen giften, nalatenschappen, opbrengsten uit de verkoop van oud papier, de inkomsten uit het verjaardagsfonds en overige acties, zoals de jaarlijkse verkoopdag.

Verjaardagsfonds

Een kenmerk van het gemeente-zijn is het met elkaar meeleven. Daarom wordt u op uw verjaardag namens de kerkenraad gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar. U wordt daarbij voorts in de gelegenheid gesteld om een financiële bijdrage te doen aan de kerkelijke gemeente. De opbrengsten van dit verjaardagsfonds komen geheel ten goede aan het bouwfonds.

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit