Dagelijks Woord

Meer over Gemeente

Gemeente

Geschiedenis

De Hersteld Hervormde gemeente te Ridderkerk is na de scheuring op 1 mei 2004 van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk tot een streekgemeente geworden, hoewel het merendeel van haar leden uit Ridderkerk afkomstig is. De gemeente maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk. Met ingang van 1 mei 2004 werd de Protestantse Kerk in Nederland een feit. De Nederlandse Hervormde Kerk is daarbij opgeheven en opgegaan in de nieuwe fusiekerk. Die nieuwe kerk heeft een grondslag die pluraal is.

Omdat gemeenteleden omwille van hun geweten daarin toentertijd niet mee konden gaan, is de gemeente op de puinhopen van de Nederlandse Hervormde Kerk achtergebleven. Evenwel is er op geen enkele manier iets voor de gemeente om zich op te verheffen. Integendeel, de kerk heeft sindsdien een zeer gebroken gestalte. Voortdurend gebed is op zijn plaats: ‘O God der heirscharen! Keer toch weder; aanschouw uit den hemel, en zie, en bezoek dezen wijnstok, en den stam, dien Uw rechterhand geplant heeft, en dat om den zoon, dien Gij U gesterkt hebt!’ (Ps. 80:15-16).

Omvang

De Hersteld Hervormde gemeente te Ridderkerk omvat het grondgebied van de burgerlijke gemeenten Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Tot de gemeente behoren zij die binnen de grenzen van de gemeente woonachtig zijn en zij die in een andere gemeente wonen maar door perforatie van gemeentegrenzen als leden tot de gemeente behoren. De gemeente telt per 31 december 2019 1.124 leden, waarvan 628 belijdende leden (ook wel lidmaten genoemd), 485 doopleden en 11 geboorteleden.

De leden behoren tot de gemeente zolang zij niet door verhuizing tot een andere gemeente van de Hersteld Hervormde Kerk zijn gaan behoren, naar een andere kerkelijke gemeenschap zijn overgegaan of hebben aangegeven tot geen enkele kerkelijke gemeenschap te willen behoren.

Classis en synode

De gemeente behoort tot classis West van de Hersteld Hervormde Kerk. Deze vergadering is de eerste bredere vergadering binnen de Hersteld Hervormde Kerk. De classicale vergadering komt enkele keren per jaar bij elkaar in Ridderkerk. De kerkenraad wordt door de predikant en een andere ambtsdrager vertegenwoordigd. Er zijn in totaal 6 classis. Vanuit elke classis zijn tenminste 7 ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode. De generale synode vergadert 3 keer per jaar.

Agenda

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit