Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Woord en sacramenten

Algemeen

Iedere zondag mag de gemeente in vrijheid samenkomen rondom Gods Woord. Dit vormt het hart van het gemeenteleven. Het onderwijs vanuit Gods Woord is fundamenteel voor het leven van alledag. Het is een wonder van Gods trouw dat Hij zondag aan zondag door Woord en Geest tot ons als  gemeente komt. Te allen tijde vragen het bezig zijn met Gods Woord gebed en eerbied. Dit geldt eens te meer voor de kerkdienst. Het is goed om erbij stil te staan dat het gaan naar Gods huis niet hetzelfde is als op bezoek gaan bij onze vrienden. Het is zoals Calvijn eens schreef: ‘wij worden tijdens de bediening van het Woord voor Gods aangezicht gedaagd’. Dat vraagt passende voorbereiding, biddend om Zijn zegen en ook passende eerbied tijdens de diensten. In dezen geldt ook dat het uiterlijk iets van ons innerlijk weerspiegelt, waarbij te denken valt aan kleding voor zowel mannen als vrouwen, waarbij voor de laatsten ook hoofdbedekking hoort.

Naast de Woordbediening heeft God ook twee sacramenten gegeven, het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop. Deze sacramenten zijn volgens de Heidelberger Catechismus ‘heilige zichtbare tekenen en zegelen, van God ingezet, opdat Hij door het gebruik daarvan de belofte van het Evangelie des te beter te verstaan geve en verzegele; namelijk, dat Hij vanwege het enige slachtoffer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt’.

Woordbediening, Bijbellezing en Jonge lidmatenkring

Kerkdiensten

De diensten van het Woord beginnen ’s morgens 10.00 uur en ’s middags om 17.00 uur. Afwijkende tijden vindt u in het kerkblad en/of nieuwsbrief of worden via een kanselafkondiging bekend gemaakt. De gemeente heeft haar samenkomsten in de Sionskerk, Baden Powellstraat 2, 2984 BW  Ridderkerk, telefoon: 0180-487915.

Bijbellezingen

Daarnaast mag het Woord ook opengaan tijdens de Bijbellezing. In het komende winterseizoen zullen er 7 Bijbellezingen gehouden worden.

Op deze avonden mag met elkaar ook geluisterd worden naar Gods Woord. Na afloop kan er onder het genot van een kop koffie met elkaar worden nagepraat. De data worden hierna vermeld zodat u er rekening mee kunt houden in uw agenda.

Voor het winterseizoen 2019-2020 zijn dit: D.V. woensdag 2 oktober 2019, woensdag 13 november 2019, woensdag 4 december 2019, woensdag 8 januari 2020, woendag 29 januari 2020, woensdag 4 maart 2020 en woensdag 25 maart 2020.

De Bijbellezingen duren van 20.00 – 21.00 uur, waarna er gelegenheid is om een kop koffie met elkaar te drinken. Aansluitend is de mogelijk om met elkaar enkele liederen te zingen uit een daartoe door de kerkenraad samengestelde liederenbundel. U wordt allen, jong en oud, van harte uitgenodigd en verwacht!

Jonge lidmatenkring

In het komende winterseizoen zal er opnieuw Jonge lidmatenkring zijn voor alle jonge belijdende leden van de gemeente. Deze avonden hoopt kandidaat De Deugd te leiden. Na een overdenking van een Bijbelgedeelte zal er door middel van een aantal vragen met elkaar worden doorgesproken. Naast een stuk verdieping rondom het Woord, is de Jonge lidmatenkring ook een goede gelegenheid om andere mensen in de gemeente beter te leren kennen. Voor het winterseizoen 2019-2020 zijn dit: D.V. woensdagavonden 16 oktober 2019, 27 november 2019, 18 december 2019, 15 januari 2020, 19 februari 2020, 18 maart 2020.

Deze avonden duren van 19.45 - 22.00 uur. Alle jonge lidmaten zijn van harte welkom en worden verwacht!

Heilig Avondmaal

Als regel wordt het Heilig Avondmaal vier maal per jaar gevierd. Op de zondag voorafgaand aan de Avondmaalszondag wordt in de morgen- of avonddienst voorbereiding op het te vieren Heilig Avondmaal gehouden. De viering zelf vindt in de morgendienst plaats, terwijl dan in de avonddienst de dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal worden gehouden. In de week voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt door de kerkenraad op woensdagavond, tenzij anders vermeld, censura morum gehouden van 19.30-20.00 uur, waarna er vervolgens een bezinningsavond voor de hele gemeente wordt gehouden. Voor hen die door werk der noodzakelijkheid weekenddiensten moeten plannen en voor het plannen van vakanties geven wij u alvast graag de komende Avondmaalsviering door.

2020: 16 februari, 21 juni, 13 september en 22 november

De bezinningsavonden in 2020 zijn: 12 februari, 17 juni, 9 september, 18 november.

Voor alle genoemde data geld uiteraard zo de HEERE wil en wij leven.

Heilige Doop

Voor de doopzitting en de bediening van de Heilige Doop gelden geen vaste data. Deze worden in overleg vastgesteld. Er wordt naar gestreefd om zo mogelijk eenmaal per maand een doopbediening te laten plaatsvinden. De doopzitting wordt als regel gehouden op de woensdagavond in de week voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop. Op de doopzitting worden beide ouders verwacht en wordt de betekenis van het sacrament van de Heilige Doop uiteengezet en naar aanleiding daarvan hierover doorgesproken. Van ouders wordt verwacht dat zij hun trouwboekje meenemen.

Bid- en dankdag

De dankdag voor gewas en arbeid in 2020 is op 4 november. De biddag voor gewas en arbeid in 2020 is op 11 maart. De aanvangstijden zijn 14.30 uur en 19.30 uur.

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit