Meer over Pastoraat en catechese

Catechese

Catechese

Het doel van de catechese aan de jongeren van de gemeente is dat zij onderwezen worden in de leer die naar de godzaligheid is en met hun vragen ook terecht kunnen bij de predikant. Vandaar dat het onderwijs aan de jongeren een belangrijke plaats inneemt. In de eerste plaats is die taak gegeven aan de ouders, die bij de Heilige Doop beloofd hebben hun kinderen te onderwijzen in de leer die naar de Godzaligheid is. Maar zij hebben ook beloofd om hen te doen onderwijzen in die leer. Daarom hebben zij er ook op toe te zien dat hun kinderen de opgegeven teksten/vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus goed leren, voor zover dat in het vermogen ligt van ieder kind afzonderlijk. Voor de oudere jongeren is het doel van de catechese om hen voor te bereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof.

Leeftijdsgroepen en tijden

In het seizoen 2017-2018 zullen de catechisaties gehouden worden op maandag- en dinsdagavond in de Sionskerk. De indeling is voor dit seizoen is als volgt. Mogelijke wijzigingen worden in het Kerkblad vermeld:

Leermethode: Leerlijn 1 Heidelbergse Catechismus

Dinsdagavond: Dhr. V.S. van der Meer

18.45 - 19.30 uur groep 1 : 12/13 jarigen

19.30 - 20.15 uur groep 2 : 13/14 jarigen

20.30 - 21.15 uur groep 3 : 14/15 jarigen

Leermethode: Leerlijn 2 Heidelbergse Catechismus

Dinsdagavond: Ds. K.J. Kaptein

18.45 -19.30 uur groep  4 : 15/16-jarigen

19.30 - 20.15 uur groep 5 : 17/18 jarigen

20.30 - 21.15 uur groep 6 : 18 jaar en ouder

Als er problemen ontstaan door bovenstaande indeling van tijd en leeftijd, kunt u contact opnemen met de predikant of catecheet.

De leermethode die we dit seizoen gebruiken is Leer Mij. Uitgangspunt vormt de Heidelbergse Catechismus. Elke les bestaat uit een Bijbelstudie met diverse vragen, een binnenkomer, een stelling, vraag of opdracht met uitleg of verwerkingsvragen en een leeropdracht, een Bijbeltekst en/of vraag en antwoord uit de catechismus.

Belijdeniscatechese

Het volgen van de gewone catechese bereidt voor op het volgen van de belijdeniscatechisatie. De belijdeniscatechese bereidt voor op het doen van openbare belijdenis des geloofs. Deze wordt verzorgd door de predikant. De belijdeniscatechese wordt gehouden vanaf maandag 2 oktober en vangt aan om 20.00 uur. Als u/jij nog vragen hebt over het volgen van belijdeniscatechisatie, kunt u/kun jij gerust contact opnemen met de predikant of uw/jouw wijkouderling.

Huwelijkscatechese

De huwelijkscatechese wordt gegeven binnen de kerkelijke gemeente. De doelgroep voor deze catechese zijn pasgetrouwde stellen of stellen die zich voorbereiden op het huwelijk. Deze avonden hebben verschillende onderwerpen, zoals: het huwelijk in de Bijbel, verschillen tussen man en vrouw, communicatie, grenzen en conflicten, huwelijk en seksualiteit en huisgodsdienst. Het is van belang om als jonggehuwden handvatten te ontvangen om het huwelijksleven door te gaan.

Opvoedingscursus

Dit winterseizoen zal er een opvoedingscursus zijn, die gegeven wordt door Ds. Kaptein en mevrouw A. van Steensel.

Agenda

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit