Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Verenigingen

Algemeen

Naast de prediking in de kerkdiensten op de zondag wordt het Woord van God ook door de week aan de jeugd van de gemeente doorgegeven. Naast dit stukje onderwijs vanuit de Bijbel op de clubs en de vereniging is er ook alle ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en sportiviteit.

In het kerkblad / de nieuwsbrief wordt telkens melding gemaakt van tijd en plaats wat betreft de verschillende activiteiten van het jeugdwerk. Voor vragen over het jeugdwerk kunt u contact opnemen met de heer A. de Visser (jeugdouderling) of de heer J.F. Vaders (Jeugddiaken). Dit hoofdbestuur functioneert onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De clubs en de jeugdvereniging zijn aangesloten bij de HHJO (Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie). Dat betekent, dat er voor de leidinggevenden van de clubs en vereniging op alle fronten ondersteuning is wat betreft materiaal en kadervorming. Ook ontmoeting en uitwisseling van ervaringen zijn zinvol, zowel voor de kinderen / jongeren als de leiding, zowel op regionaal als landelijk niveau (bijv. tijdens de jeugd- en jongerendagen). Het belangrijkste voor het jeugdwerk is en blijft echter de eigen gemeente. Mag de kerkenraad daarom ook op deze plaats een dringend beroep op u doen om de jeugd van de gemeente te gedenken in uw gebeden en de kinderen-/jongeren thuis ook van harte te stimuleren aan de activiteiten van club of vereniging deel te nemen? Voor kinderen van de basisschool (groep 3 t/m 5) is er de jongens- en de meisjesclub. De oudere kinderen (groep 6 t/m 8) gaan gezamenlijk naar de plusclub Het Kompas. De tieners van de gemeente (de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs) zijn hartelijk welkom op de tienerclub en de jongeren (16 jaar en ouder) worden verwacht bij de activiteiten van jeugdvereniging Nehemia. Deze clubs en ook de JV stellen zich graag zelf aan u en jou voor.

Commissie Jeugdwerkactiviteiten

De commissie jeugdwerkactiviteiten is verantwoordelijk voor het organiseren van de opening en de afsluiting van het winterwerk. Aan het begin van het winterseizoen is voor de kinderen t/m 12 jaar een sportieve of creatieve middag en voor de jongeren vanaf 12 jaar wordt er een bezinnend gedeelte o.l.v. de dominee georganiseerd met aansluitend een ontspannende activiteit. Al nieuwsgierig?! Volg t.z.t. weer de informatie in het kerkblad! Aan het einde van het winterseizoen wordt met de kinderen t/m 12 jaar het Kinderappèl van de HHJO bezocht en aansluitend wordt nog iets gezelligs met elkaar ondernomen. Voor de jongeren vanaf 12 jaar wordt het winterseizoen afgesloten tijdens het kamp van de tienerclub en de JV. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het organiseren van de kerstbijeenkomst en het organiseren van acties in het kader van de landelijke actie van de HHJO. Via het kerkblad en de nieuwsbrief wordt u van de actuele activiteiten op de hoogte gebracht. De leden van de commissie zien jullie graag bij de verschillende activiteiten! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Simon van Driel, telefoon 06-20209773.

Agenda

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit